Home » KAZNA: UZ UKOR I ČIŠĆENJE DVORIŠTA, FARBANJE OGRADE…
AKTUELNO

KAZNA: UZ UKOR I ČIŠĆENJE DVORIŠTA, FARBANJE OGRADE…

kazna

Kazna za učenike koji načine neki prekršaj u školi, ubuduće će, osim izricanja vaspitne mere obuhvatati i društveno – koristan rad. To predviđa Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada, koji od 15. septembra stupa na snagu.

Kazna ovog tipa ček, na primer, učenika koji u školu donese alkohol ili drogu. Sankcije će snositi i onaj koji tuče drugu decu ili uništava školsku imovinu. Stroga kazna čeka i učenika koji dopiše ocenu u dnevnik.

Sve to je predviđeno Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Koje aktivnosti će učenik obavljati bliže je definisano Pravilnikom.

Kazna koja nije kazna

U Ministarstvu prosvete kažu da je cilj Pravilnika da se razvije svest kod učenika o posledicama sopstvenog ponašanja, a ne da se neko kažnjava.

Pravilnik, kako kažu, propisuje aktivnosti koje mogu da se odrede uz odgovarajuću meru, ali one nisu same po sebi sankcija.

Jedna od mera, je, na primer, čišćenje učionice, biblioteke, ili produženog boravka. To čeka one „lakše prestupnke“ koji u školu dođu neprimereno obučeni, prljaju učionicu ili uništavaju drugarov školski pribor.

Teži prestupi, nasilje, vređanje nastavnika, pušenje, droga i alkohol u školi i dopisivanje ocena, traže i teže mere. Učenik koji to bude radio će, uz vaspitnu meru, morati da pomaže domaru. Recimo, da čisti sneg, lišće, farba ogradu u školskom dvorištu, pomaže u organizovanju određenih tribina…

Učenik koji pretuče vršnjaka moraće da pomogne povređenom drugu. Ukoliko mu on dozvoli, moraće da mu nosi torbu i zajedno sa njim radi domaće zadatke. 

Učestalost

Koliko često i koliko dugo će se primenjivati društveno – korisni rad, zavisi takođe od nivoa prestupa, odnosno vaspitne mere koja se izriče.

  • OPOMENA – 2 puta nedeljno, 2 nedelje
  • UKOR ODELJENSKOG STAREŠINE – 2 puta nedeljno, 3 nedelje
  • UKOR ODELJENSKOG VEĆA – 3 puta nedeljno, 3 nedelje
  • UKOR DIREKTORA – 3 puta nedeljno – 4 nedelje
  • UKOR NASTAVNIČKOG VEĆA – 4 puta nedeljno, 4 nedelje.

Preporučeno trajanje društveno – korisnog rada je od 15 do 45 minuta. U rad će biti uključeni i roditelji učenika.

Ukoliko učenik odbije da učestvuje u društveno-korisnom, odnosno humanitarnom radu, odgovrnost će da snosi roditelj, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Zakonom je predviđeno da škola podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu radi utvrđivanja odgovornosti roditelja.

Angažovanje učenika će se uzimati u obzir i prilikom utvrđivanja ocene iz vladanja.

Podeljena mišljenja

Mišljenja o tome koliko će ovaj način biti efikasan u vaspitavanju dece su podeljena. Tako je i među prosvetnim radnicima, tako je i među roditeljima.

Ima nastavnika koji misle da će Pravilnik da upotpuni celu priču o vaspitanju u školi, jer pruža nove mogućnosti da reaguju kada đaci krše pravila.

Drugi, pak misle da će ovime samo dobiti još više obaveza, jer će za istu platu morati da kontrolišu i šta radi učenik koji je na drušztveno – korisnom radu.

Slično je i sa stavom roditelja. Dok se jedini zalažu za ovakav koncept koji se, kako kažu, već poakazao kao uspešan u nekim razvijenim državama, drugi sumnjaju u njegovu efikasnost. A glavni razlog za skepsu je strah od selektivne primene Pravilnika, odnosno moguće protekcije pojedinih problematičnih učenika.

Rasprava se povela i na društvenim mrežama. Javljaju se roditelji koji misle da je pogrešno da se, na primer, dete kažnjava tako što će da brine o drugom detetu. Na taj način bi, smatraju, stvorili dodatnu averziju prema tome da pomažu drugarima, jer bi to doživeli kao kažnjavanje.

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/