Home » MINISTAR TRAŽI NOVU MREŽU ŠKOLA I CELODNEVNU NASTAVU GDE GOD JE MOGUĆE
VESTI

MINISTAR TRAŽI NOVU MREŽU ŠKOLA I CELODNEVNU NASTAVU GDE GOD JE MOGUĆE

Postojeća mreža škola je skupa i loša, ocenjuje ministar prosvete Mladen Šarčević, a cilj njene najavljene izmene je, pre svega, da se, gde god je to moguće, obezbedi celodnevna nastava, a da neiskorišćeni objekti budu upotrebljeni za đački turizam, koji bi tako bio mnogo primereniji i učenicima i roditeljima.

– Mreža škola ne odgovara sadašnjim potrebama, mnoga rešenja su loša i skupa, ali prevashodno pedagoški loša – rekao je ministar pri obilasku radova na obnovi Srednje škole „Branislav Nušić“ u Sokobanji i dodao da će se pri izradi nove mreže obrazovnih ustanova voditi računa o ljudskim i materijalnim resursima.

On je najavio da će uskoro resorno ministarstvo konstulovati opštine u vezi sa novom mrežom škola.

Šarčević je rekao i da se, osim rekonstrukcije školskih objekata, intenzivno radi na digitalizaciji sistema obrazovanja.

– Insistiramo na kvalitetu rada i rukovođenja, a kako bismo prosvetu vratili na mesto koje joj pripada ukazao sam predstavnicima lokalne samouprave na važnost osnivanja opštinskog saveta roditelja i važnost jačanja uloge aktiva direktora – izjavio je ministar nakon obilaska škole.

Formiranje opštinskih saveta roditelja predviđeno je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ali nije poznato u koliko opština je onzaista i formiran.

U njegov sastav ulaze predstavnici saveta roditelja svih predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola sa područja opštine. Predstavnici saveta roditelja biraju se svake školske godine.

Reč je, dakle, o telu koje je vrlo šarenolikog sastava, a koji, prema zakonu, ima sledeće nadležnosti:

1) daje mišljenje, inicira akcije i predlaže mere za ostvarivanje prava deteta, unapređivanje obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece, odnosno učenika u opštini;

2) učestvuje u utvrđivanju opštinskih planova i programa koji su od značaja za ostvarivanje obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece;

3) prati i razmatra mogućnosti za unapređivanje jednakog pristupa, dostupnosti i mogućnosti obrazovanja i vaspitanja za decu, odnosno učenike; sprečavanja socijalne isključenosti dece odnosno učenika iz ugroženih i osetljivih grupa na teritoriji opštine;

4) pruža podršku savetu roditelja svih ustanova na teritoriji opštine u vezi sa pitanjima iz njihove nadležnosti;

5) zastupa interese dece i učenika opštine u situacijama koje su od značaja za unapređivanje njihovog obrazovanja, vaspitanja, bezbednosti i dobrobiti na teritoriji opštine;

6) sarađuje sa organizacijama koje deluju u oblasti obrazovanja i vaspitanja, zaštite zdravlja, socijalne zaštite, kulture, zaštite i unapređenja prava deteta i ljudskih prava;

7) obavlja i druge poslove u vezi sa obrazovanjem i vaspitanjem na teritoriji opštine.

Već sam predviđeni obim opštinskog saveta roditelja, kombinovan sa njegovim sastavom koji se menja svake godine i u koji ne moraju da uđu ljudi koji imaju iskustva i veze sa obrazovanjem, izaziva sumnju u sposobnosti i efikasnost ovog tela.

A tome treba dodati i iskustva sa mnogim školskim savetima roditelja koji se sastaju retko i vrlo često služe, zapravo, samo da bi „aminovali“ odluke koje donosi direktor.

Foto Mpn.gov.rs
RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/